</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 37/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Đề án xây dựng chính quyền

trong sạch, năng động, phục vụ Nhân dân, giai đoạn 2017 - 2020

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Chỉ thị 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ; Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 1632/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/ĐH ngày 09/7/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ngã Bảy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kết luận của Thường trực Thị ủy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành Đề án xây dựng chính quyền trong sạch, năng động, phục vụ Nhân dân, giai đoạn 2017 - 2020” (có Đề án kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Nội vụ thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang;

- TT Thị ủy, HĐND, UBND thị xã;

- UBMTTQVN và các Đoàn thể thị xã;

- Các phòng, ban ngành thị xã;

- Chủ tịch UBND các xã, phường;

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Chí Dũng