</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 35/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện phường Lái Hiếu

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính V/v Quy định về thành lập, giải thể, tchức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã tại Tờ trình số 160/TTr.LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện phường Lái Hiếu, gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Đội Trưởng:

Ông Nguyễn Duy Tân, cư trú khu vực II, phường Lái Hiếu.

2. Đội Phó:

Bà Dương Thị Lài, cư trú khu vực VI, phường Lái Hiếu.

3. Các thành viên:

Ông Thái Thanh Não, cư trú khu vực I, phường Lái Hiếu.

Ông Nguyễn Văn Thiên, cư trú khu vực II, phường Lái Hiếu.

Ông Phạm Thành Phải, cư trú khu vực III, phường Lái Hiếu.

Bà Mai Thị Liên, cư trú khu vực IV, phường Lái Hiếu.

Ông Phạm Văn Nở, cư trú khu vực V, phường Lái Hiếu.

Ông Lương Văn Đạo, cư trú khu vực VI, phường Lái Hiếu.

Ông Trần Văn Năm, cư trú khu vực VI, phường Lái Hiếu.

Ông Lê Văn Hòa, cư trú khu vực IV, phường Lái Hiếu.

Điều 2. Đội công tác xã hội tình nguyện phường Lái Hiếu tổ chức và hoạt động theo Quy chế được phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện phường Lái Hiếu.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

     

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- C2;

- Lưu VT, Ph     b.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà