</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 33/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự toán xây dựng

Công trình: Phát quang hồ cảnh quan thị xã Ngã Bảy

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc xác định hệ số nhân công, máy thi công xây dựng công trình theo Thông tư 01/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 741/UBND-NCTH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc chủ trương phát quang hồ cảnh quan thị xã Ngã Bảy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số 185/TTr-TCKH ngày 27 tháng 4 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Phát quang hồ cảnh quan thị xã Ngã Bảy với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Phát quang hồ cảnh quan thị xã Ngã Bảy.

2. Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị, thị xã Ngã Bảy.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Chỉnh trang đô thị, đảm bảo mỹ quan sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thị xã.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Phát quang hồ cảnh quan thị xã Ngã Bảy với tổng diện tích 26.702m2 (phát quang, dọn dẹp, vét bùn, phế thải), độ cao nạo vét 65cm.

5. Chủ nhiệm và Tổ chức lập dự toán: Phòng Quản lý đô thị, thị xã Ngã Bảy (Chủ đầu tư).

6. Địa điểm xây dựng: Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

7. Diện tích sử dụng đất: Trên nền đất hiện hữu Nhà nước quản lý.

8. Loại, cấp công trình: Công trình NN và phát triển nông thôn, cấp IV.

9. Số bước thiết kế: Thiết kế một bước (lập dự toán).

10. Phương án xây dựng: Theo Thông báo kết quả thẩm định số 185/TB-TCKH ngày 27/4/2017 của phòng Quản lý đô thị thị xã.

11.Thiết bị công nghệ (nếu có): Không.

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): Không.

14. Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp môi trường.

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý công trình.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Quản lý đô thị thực hiện theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- B1,3;

- Lưu: VT, Ph      b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong