</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 31/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ngã Bảy

 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 08/TTr-CTĐNB ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ngã Bảy (gọi tắt là Ban Vận động), gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Trưởng ban:

Ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

2. Các Phó Trưởng ban:

Ông Nguyễn Việt Hồng, Trưởng phòng Y tế thị xã.

Mời ông Nguyễn Quốc Trạng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã, làm thường trực.

Mời ông Trương Thanh Đảo, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM thị xã.

3. Các thành viên:

Mời ông Cao Văn Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã.

Mời ông Nguyễn Phong Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã.

Mời ông Cao Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã.

Mời bà Nguyễn Thị Kiều Lan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã.

Mời ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã.

Ông Nguyễn Văn Mến, Trưởng Đài truyền thanh thị xã.

Ông Nguyễn Minh Thuấn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

Ông Dương Thanh Huỳnh, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.

Ông Tạ Ngọc Liệt, Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy.

Ông Cao Đằng Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu.

Ông Phạm Hoài Bạch, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Lợi.

Ông Cao Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành.

Ông Ngô Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành.

Điều 2. Ban Vận động có nhiệm vụ tổ chức các phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thị xã nhằm đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ngã Bảy và các Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

     

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- C2;

- Lưu VT, Ph     b.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Chí Dũng