</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 30/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trợ cấp đột xuất cho người bị bệnh nặng
có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn

 
 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc trợ cấp đột xuất cho người bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn; người do những lý do khách quan như: bị đau ốm, mất cắp, lỡ đường trên địa bàn tỉnh không còn tiền để về nhà;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 176/TTr.LĐTBXH ngày 10 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp đột xuất cho 02 (hai) người bị bệnh nặng có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) chi từ nguồn đảm bảo xã hội, cụ thể như sau:

1. Trợ cấp cho bà Huỳnh Thị Phố, tạm trú tại khu vực II, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy số tiền 500.000 đồng.

2. Trợ cấp cho bà Bùi Thị Anh, tạm trú tại khu vực II, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy số tiền 500.000 đồng.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với UBND phường Lái Hiếu thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- C2;

- Lưu VT, ph     b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà