</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 29/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã

 
 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tại Tờ trình số 58/TTr-NHCS ngày 12 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng ban:

Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch UBND thị xã.

2. Các Ủy viên:

Ông Đỗ Hoàng Nam, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã.

Bà Bùi Thị Lệ Hoa, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã.

Ông Lê Hùng Chiến, Trưởng phòng Kinh tế thị xã.

Ông Trương Văn Chín, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Ông Võ Văn Sở, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy.

Ông Cao Chí Cần, Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu.

Ông Nguyễn Thanh Hiểu, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành.

Ông Dương Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Đại Thành.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành.

Ông Huỳnh Ngọc Tấn, Chủ tịch UBND xã Hiệp Lợi.

3. Mời tham gia Ủy viên:

Ông Lê Văn Sáu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã.       

Bà Nguyễn Thị Khiết, Trưởng ban Ban Dân vận Thị uỷ.

Ông Cao Văn Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã.

Ông Trần Hoàng Hiệp, Bí thư Đoàn TNCS HCM thị xã.

Bà Nguyễn Thị Kim Tước, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã.

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã.

Điều 2. Ban Đại diện Hội đồng quản trị Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã và các Quyết định có liên quan về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- C2;

- Lưu: VT, ph      b.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà