</xml
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 27/QĐ-UBND Ngã Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban biên tập báo Xuân Mậu Tuất năm 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tại Tờ trình số 60/TTr-VHTT ngày 23 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập báo Xuân Mậu Tuất năm 2018 thị xã Ngã Bảy (gọi tắt là Ban biên tập), gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Trưởng ban:

Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.

2. Các Phó Trưởng ban:

Mời ông Hồ Quốc Việt, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thị ủy.

Ông Nguyễn Văn Mến, Trưởng Đài Truyền thanh thị xã.

3. Các thành viên:

Ông Đỗ Hoàng Nam, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã.

Ông Dương Thanh Huỳnh, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.

Bà Cam Cẩm Châu, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

Bà Trần Thu Thủy, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.

Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và thực hiện đặc san Xuân năm 2018 theo đúng quy định. Ban biên tập tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- C2;

- Lưu VT, Ph     b.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hà