Về việc trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
10/1/2020, 12:40 (GMT+7)

    UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  52/TB-UBND                                 

Châu Thành A, ngày  14  tháng   01  năm   2020    

 

THÔNG BÁO

Về việc trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

 

 


Căn cứ Công văn số 3176/UBND-NCTH ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A thông báo trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng ban, Văn phòng HĐND và UBND huyện từ ngày 23 - 29/01/2020 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng âm lịch), cụ thể như sau:

1.     Phân công trực

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

23/01/2020

(29 tháng chạp)

 

Bùi Kim Loan

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0908.590.809

Tống Tấn Linh

Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD

0906.206.405

Bùi Mỹ Tiên

Huỳnh Thị Thanh

Võ Quang Cường

Đỗ Phạm Duy

Chung Hoài Lợi

Nguyễn Phước Lộc

Lê Thị Thu Vân

Phó Chánh VP

Kế toán

Chuyên viên

Chuyên viên

Văn thư-CNTT

Tài xế

Nhân viên

0939.434.207

 

 

 

 

 

2

24/01/2020

(30 tháng chạp)

 

Nguyễn Công Duy

Phó Chủ tịch UBND

0945.757.111

Phan Vũ Cường

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

0985.116.506

Lê Thanh Việt

Bùi Mỹ Tiên

Lê Minh Kha

Nguyễn Tấn Hoàng Lê Thị Kim Khoa

Huỳnh Quang Tiến

Lương Văn Tám

Huỳnh Kim Hiếu

Chánh VP

Phó Chánh VP

Phó Chánh VP

Chuyên viên

Chuyên viên

Tài xế

Bảo vệ

Tạp vụ

0905.170.245

0939.434.207

0907.262.649

 

2’

Trực đón giao thừa từ 18 giờ-22giờ

Trần Thanh Lâm

Huỳnh Văn Mơ

Bùi Kim Loan

Võ Quốc Sử

Nguyễn Công Duy

CT. UBND huyện

PCT TT.HĐND huyện

PCT. HĐND huyện

PCT TT.UBND huyện

PCT. UBND huyện

0918.797.186

0939.746.668

0908.590.809

0989.603.057

0945.757.111

Lê Thanh Việt

Bùi Mỹ Tiên

Lê Minh Kha

Tất cả cán bộ, công chức Văn phòng

Huỳnh Quang Tiến

Nguyễn Phước Lộc

Chánh VP

Phó Chánh VP
Phó Chánh VP

 

 

Tài xế

Tài xế

0905.170.245

0939.434.207

0907.262.649

 

3

25/01/2020

(Mùng 1 tết)

 

Trần Thanh Lâm

Chủ tịch UBND huyện

0918.797.186

Trần Anh Tuấn

Bí thư Chi bộ phòng Nội vụ

0919.287.889

Võ Quang Cường

Nguyễn Tấn Hoàng

Huỳnh Quang Tiến

Chuyên viên

Chuyên viên

Tài xế

 

 

 

4

26/01/2020

(Mùng 2 tết)

 

Võ Quốc Sử

Phó Chủ tịch Thường trực UBND

0989.603.057

Nguyễn Hữu Hạnh

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

0939.001.629

 

Nguyễn Công Bằng

Lê Tấn Lực

Nguyễn Phước Lộc

PTB KT-XH

Chuyên viên

Tài xế

 

0939.810.236

5

27/01/2020

(Mùng 3 tết)

 

Huỳnh Văn Mơ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

0939.746.668

Lê Quang Duy

Trưởng phòng

KT và HT

0909.107.332

 

Nguyễn Bích Thảo

Trần Thiện Chí

Chung Hoài Lợi

Huỳnh Quang Tiến

 

PTB Pháp chế

Cán sự

Văn thư-CNTT

Tài xế

 

0939.130.899

6

28/01/2020

(Mùng 4 tết)

Nguyễn Văn Đáp

Trưởng phòng Tư pháp

0913.655.101

Danh Văn Hoàng

Trưởng phòng Dân tộc

0909.676.856

Lê Thanh Việt

Lê Tấn Lực

Chánh VP

Chuyên viên

0905.170.245

7

29/01/2020

(Mùng 5 tết)

Trần Văn Đáng

Trưởng phòng

TN và MT

0939.945.676

Lê Minh Kha

Đỗ Phạm Duy

Phạm Minh Khan

Phó Chánh VP

Chuyên viên

Văn thư-CNTT

0907.262.649

 

* Các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện (có trụ sở ngoài khung viên Ủy ban nhân dân huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sắp xếp cán bộ, công chức trực đảm bảo cơ quan trước, trong và sau tết; đồng thời gởi lịch trực về Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp) chậm nhất đến ngày 17 tháng 01 năm 2020.

2. Thời gian trực:

Từ 07 giờ hôm nay đến 07 giờ hôm sau theo lịch phân công.

3. Địa điểm trực: Tại Ủy ban nhân dân huyện.

* Lưu ý: Ca trực đảm bảo trực 24/24 giờ, hàng ngày:

- Trước 14 giờ, các đơn vị báo cáo về Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp thông qua số điện thoại 0293.3605.784 hoặc 0293.3946.389 (ngoài giờ hành chính gọi: đ/c Lê Thanh Việt - Chánh Văn phòng: 0905.170.245; đ/c Bùi Mỹ Tiên - Phó Chánh Văn phòng: 0939.434.207; đ/c Lê Minh Kha - Phó Chánh Văn phòng: 0907.262.649) và báo cáo bằng văn bản thông qua số fax: 0293.3946.394, email: vanphongubndcta@yahoo.com.vn. Riêng ngày Mùng 4 Tết tổng hợp báo cáo tình hình trước, trong và sau tết về Ủy ban nhân dân huyện và Huyện ủy theo quy định.

- Trước 15 giờ, các Tổ trực báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua số điện thoại 0293.3878.840 hoặc 0293.3878.841 (ngoài giờ hành chính gọi: đ/c Phan Vĩnh Lộc - Chánh Văn phòng: 0913.104.565; đ/c Nguyễn Hoàng Thoại - Phó Chánh Văn phòng: 0918.304.252; đ/c Tăng Minh Thêm - Phó Chánh Văn phòng: 0903.118.160; đ/cHồ Hoàng Điệp - Phó Chánh Văn phòng: 0908.262.535) và báo cáo bằng văn bản thông qua số fax: 0293.3878.846, email: phonghc2017@gmail.com. Riêng ngày Mùng 4 Tết tổng hợp báo cáo tình hình trước, trong và sau tết về Ủy ban nhân dân tỉnh và Huyện ủy theo quy định.

Trên đây là thông báo trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A./.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 12/TB-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A)./.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Thường trực: HU, HĐND huyện;

- Các phòng, ban, ngành huyện;

- Các đồng chí được phân công trực;

- Lưu: VT.

E:\DO PHAM DUY\Dropbox\Nam 2018\5. Thong bao\1. Thong bao bao

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Trần Thanh Lâm

 

 

 

Chukyso TT.docx
Trở lại