Chi tiết văn bản
Số văn bản: 37/UBND
Ngày ký: 5/1/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Châu Thành A
Trích yếu:

Về việc việc triển khai thực hiện Công văn số 07/STP- QLXLVPHC&TDTHP ngày 04/01/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Tệp nội dung:
37/UBND.doc
Giao PTP trien khai thuc hien Cong van so 07 cua So Tu phap.doc
Trở lại