Thực hiện Kết luận Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
13/5/2020, 15:12 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận Thanh tra số 146/KLTT-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ngày 13/5/2020.

Việc ban hành kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả tích cực của công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, đặc biệt là khắc phục hạn chế, tồn tại được phát hiện sau thanh tra, tổ chức, thực hiện kịp thời, đúng thời hạn các kiến nghị tại Kết luận thanh tra; nâng cao ý thức và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh và của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Với mục tiêu, các kết luận Thanh tra và kiến nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phải được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế tổ chức thực hiện hiệu quả.

Kế hoạch nêu rõ, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng các quy định của pháp luật; rút kinh nghiệm trong việc ban hành các văn bản chưa phù hợp với quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Luật Thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013.

Bên cạch đó, các cơ quan, đơn vị được thanh tra nghiêm túc khắc phục những tồn tại và hạn chế đã nêu trong kết luận Thanh tra; tăng cường kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho đội ngũ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, quan tâm hơn đến việc xây dựng nội dung, kế hoạch, các tiêu chí thi đua và công tác sơ, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề; chú trọng khen thưởng cho cá nhân có thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp; tham mưu, thực hiện đúng và tập trung giải quyết các hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng tại Tỉnh đảm bảo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo lộ trình Kế hoạch này; đồng thời, giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện./.

Tịnh Kỳ

(Nguồn: Kế hoạch số 963/KH-UBND)

Các tin khác