Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
13/2/2020, 8:15 (GMT+7)

Ngày 12/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Theo đó, một số điểm mới trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì được bồi thường bằng đất ở tái định cư (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP), nếu diện tích đất ở bị thu hồi bằng hoặc nhỏ hơn 150m2, bồi thường bằng một (01) nền diện tích theo quy hoạch tại khu tái định cư. Nếu Diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn 150m2, bồi thường bằng hai (02) nền diện tích theo quy hoạch tại khu tái định cư.

Ngoài ra đối với trường hợp bồi thường bằng đất ở tái định cư tại Điểm a, b Khoản này nếu có chênh lệch về giá trị giữa tiền bồi thường về đất với tiền đất ở tái định cư thì căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP để xử lý. Trong đó:

- Tiền bồi thường về đất được xác định theo giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

- Tiền đất ở tái định cư được xác định theo giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư do UBND tỉnh quyết định như trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 23 của Quy định này.”

Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng một (01) lần giá đất nông nghiệp cùng loại thuộc vị trí còn lại, cùng địa bàn xã, phường, thị trấn trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định.

Việc hỗ trợ khác đối với những trường hợp không thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, nhưng được cơ quan có thẩm quyền xem xét bố trí tái định cư, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư mà tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ 72.000.000 đồng/trường hợp./.

Tịnh Kỳ

Các tin khác