KBNN Hậu Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6
1/11/2017, 8:53 (GMT+7)

Chiều ngày 27-10, Đảng ủy KBNN Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đ/c Trần Văn Quốc Thịnh - Phó giám đốc KBNN Hậu Giang thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, tập trung bảy nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2017 và kế hoạch 2018; Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Các công việc quan trọng của Bộ Chính trị từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; Một số vấn đề về công tác cán bộ.

Toàn thể Đảng viên và quần chúng KBNN Hậu Giang tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

BAN BIÊN TẬP

Các tin khác