Hệ thống Kho bạc Nhà nước học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ tư khóa XII do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức
9/1/2017, 10:58 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng ủy Bộ Tài chính, sáng ngày 06/01/2016, hệ thống KBNN đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức trực tuyến với 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tham dự Hội nghị, cùng với các đại biểu thuộc cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính; về phía KBNN có Ban Lãnh đạo KBNN; Lãnh đạo cấp Vụ thuộc cơ quan KBNN, toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan KBNN; về phía KBNN các tỉnh, thành phố có Ban lãnh đạo, trưởng các phòng quản lý, nghiệp vụ và Giám đốc KBNN cấp huyện. Ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp báo cáo các nội dung của Nghị quyết tại Hội nghị.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 3 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng vì đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW); được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

Theo Bộ trưởng, mục đích của Hội nghị lần này là phổ biến, quán triệt Nghị quyết để các cán bộ chủ chốt của Ngành Tài chính nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai, tổ chức thực hiện tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Với mục đích đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết, kế hoạch thực hiện của Bộ Tài chính cũng như chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết TW4 gồm 5 nhóm nội dung chính: (1) vì sao BCH TW phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, (2) mục đích, yêu cầu và phạm vi của Nghị quyết; (3) những nội dung cơ bản của Nghị quyết trung ương lần thứ 4 khóa XII, (4) dự báo một số khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết; (5) kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết của BCH TW và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Về nội dung của Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình bày, phân tích và nhận diện cụ thể về 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, Đảng ta xác định rõ các mục tiêu, quan điểm và đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cũng như việc tổ chức thực hiện nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Kế hoạch số 04-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng nhận định, đối với ngành Tài chính trong thời gian qua, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thống nhất nhận thức việc đánh giá đảng viên, công chức, viên chức là nội dung quan trọng nhất trong công tác cán bộ. Công tác quản lý cán bộ đã dần đi vào nề nếp, đạt được những kết quả nhất định; đồng thời, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã chỉ đạo và giao Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo đó đã xác định rõ mục tiêu, yêu cầu trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với ngành Tài chính.

 

Các Đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan KBNN và KBNN Hà Nội tham dự Hội nghị tại điểm cầu KBNN

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW theo kế hoạch và hàng năm tại tất cả các cấp ủy đảng, các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của ngành Tài chính.  Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình và tích cực rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ;  các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, “duyệt-cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, tài chính, thuế, hải quan... Bộ trưởng yêu cầu, đối với những vị trí công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán phải không ngừng thực hiện cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Bên cạnh đó, toàn ngành Tài chính phải phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội: xây dựng quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, công chức, viên chức trực tiếp tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. tăng cường công tác dân vận – dân chủ trong cơ quan; tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị tại một số điểm cầu địa phương

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định Nghị quyết TW 4 khóa XII đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; do đó toàn thể cán bộ Đảng viên thuộc Bộ Tài chính cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn những nội dung cơ bản trong Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của BCH TW cũng như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, đồng thời, Bộ trưởng cũng tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng vẻ vang, với ý thức tự giác cách mạng, sự gương mẫu của từng cán bộ Đảng viên, ngành Tài chính sẽ thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử KBNN

Các tin khác