Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công chức viên chức cơ quan KBNN năm 2016
19/12/2016, 13:55 (GMT+7)

Sáng 16/12/2016, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2016 để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan KBNN năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tài chính có đại diện Công đoàn, Đảng ủy và Vụ chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính. Về phía KBNN có Ban lãnh đạo KBNN, Lãnh đạo các tổ chức Đảng, Đoàn thể của cơ quan KBNN và các đại biểu đại diện cho công chức, viên chức cơ quan KBNN. Ông Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN chủ trì và điều hành Hội nghị.

​Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà chủ trì và điều hành Hội nghị​

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc KBNN đã trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2017 của cơ quan KBNN; bà Mai Thị Hồng Vân Phó Chủ tịch Công đoàn KBNN Trung ương trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua, kết quả giám sát tình hình thực hiện, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của công chức, viên chức (CCVC) và báo cáo tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của CCVC cơ quan KBNN; ông Lê Văn Khoa Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ  2015 – 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám  đốc KBNN - Nguyễn Hồng Hà đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả về những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức cơ quan KBNN đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời, Tổng Giám đốc KBNN cũng nhấn mạnh, trong năm qua, KBNN đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với vai trò là cơ quan Trung ương chỉ đạo, điều hành toàn bộ hệ thống, ngay từ đầu năm KBNN đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016, trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc KBNN xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Với phương châm hành động năm 2016 là: "Tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong công tác quản lý tài chính – NSNN năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính", cơ quan KBNN đã tập trung mọi nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ năm 2017, dự báo tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với hệ thống KBNN, để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, đòi hỏi toàn thể công chức, viên chức hệ thống KBNN nói chung và đặc biệt là công chức, viên chức cơ quan KBNN nói riêng phải tập trung cao độ, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu trong việc triển khai xây dựng các đề án chính sách lớn, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất là: Hệ thống KBNN đang bước vào những ngày làm việc cuối cùng của năm 2016. Đây là giai đoạn nước rút để hoàn thành nốt các nhiệm vụ công tác còn lại của năm, đặc biệt là các công việc liên quan đến khóa sổ quyết toán cuối năm 2016. Các đơn vị thuộc cơ quan KBNN tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác khoá sổ, quyết toán năm 2016 đảm bảo chính xác, kịp thời và tuyệt đối an toàn.

Thứ hai là: Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN cần chủ động, quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo xây dựng các đề án, cơ chế chính sách của đơn vị được phân công chủ trì năm 2017. Phân công công việc cụ thể đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị, tập trung đầu tư trí tuệ để nghiên cứu, xây dựng các đề án, cơ chế, chính sách. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc KBNN và với các đơn vị thuộc Bộ, ngành có liên quan để xây dựng và triển khai các đề án, chính sách đảm bảo tiến độ, chất lượng; khắc phục tình trạng chậm tiến độ, dồn việc vào thời điểm cuối năm làm ảnh hưởng chất lượng đề án, chính sách.

​Toàn cảnh Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2016​​

Thứ ba là: Các đơn vị chủ trì và các đơn vị có liên quan thuộc KBNN tập trung nguồn lực xây dựng và triển khai các đề án, chính sách thuộc kế hoạch năm 2017 để thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, trong đó, đặc biệt tập trung vào các đề án, chính sách lớn, trọng tâm như: Nghị định của Chính phủ quy định về quy trình, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; Chương trình Quản lý kiểm soát chi đầu tư trên mạng diện rộng ngành Tài chính; Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi của NSNN; Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước, cũng như tiếp tục triển khai mở rộng các đề án mang tính cải cách trong quản lý thu, chi NSNN như: kiểm soát chi điện tử; Thanh toán qua thẻ chi tiêu công; Thu NSNN qua máy chấp nhận thẻ (POS); Thanh toán cho cá nhân qua tài khoản ngân hàng; Chương trình thanh toán điện tử liên ngân hàng. 

Thứ tư là: Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN cần quan tâm hơn nữa đến việc hướng dẫn, bồi dưỡng giúp đỡ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng cơ chế, chính sách, kỹ năng hành chính và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan KBNN; Thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức, giáo dục nhắc nhở cán bộ, công chức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; giữ gìn, xây dựng trật tự nội vụ trong cơ quan, đơn vị.

Thứ năm là: Mỗi cán bộ, công chức không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, kiểm tra giám sát, đánh giá thực tiễn để tham mưu và quản lý chỉ đạo điều hành có hiệu quả; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc; chủ động, sáng tạo, đổi mới, tích cực thực hiện chủ trương cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua do cơ quan, đoàn thể phát động; giữ vững sự đoàn kết, tích cực phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong cuộc sống, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu là: Tăng cường sự phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ, văn minh, văn hóa nghề KBNN cho CBCC trong đơn vị. Kịp thời đề xuất với Lãnh đạo KBNN động viên khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với những CBCC vi phạm nội quy, quy chế cơ quan; pháp luật của Nhà nước. <>

Bí thư Đản​g ủy, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà và Chủ tịch Công đoàn cơ quan KBNN Trung ương, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2017​​

Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2016 đã nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung: Kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2017 của cơ quan KBNN; Tổng kết phong trào thi đua, kết quả giám sát tình hình thực hiện, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của công chức, viên chức; Tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của CCVC cơ quan KBNN; Kết quả hoạt động của Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ  2015 – 2016 và nội dung giao ước thi đua năm 2017.

Tại Hội nghị Ban Lãnh đạo KBNN kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan KBNN phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của cơ quan Kho bạc Nhà nước. Cũng tại Hội nghị, KBNN công bố một số danh hiệu khen thưởng năm 2015 cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong công tác.

Một số hình ảnh Lãnh đạo KBNN trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc:

​Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho cá nhân, đại diện tập thể thuộc KBNN​

Phó Tổng Giám đốc Trần Quốc Vinh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân​ đạt thành tích cao​​

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Vinh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể thuộc KBNN​​

​Phó Tổng Giám đốc Trần Kim Vân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích cao

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Hồng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ​​các cá nhân đạt thành tích cao​

Phó Tổng Giám ​​đốc Đặng Thị Thủy trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 5 tập thể thuộc KBNN​​

 Nguồn: Cổng thông tin điện tử KBNN

Các tin khác