Những chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 12/2016
5/12/2016, 10:18 (GMT+7)

Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính trong quản lý giá; Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan tính lãi 0,05%/ngày; Điều kiện hỗ trợ đào tạo cho lao động mất việc; Quy định mới về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT); Sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên… là những chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 12/2016.

Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính trong quản lý giá

Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

Theo đó, Thông tư bổ sung hành vi “kết chuyển số dư hoặc hạch toán quỹ bình ổn giá” vào các hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá. Đồng thời, bổ sung hướng dẫn mức lãi suất áp dụng đối với khoản lãi tính trên số dư Quỹ bình ổn giá phát sinh (nếu có) được tính theo mức lãi suất cho vay ngắn hạn dành cho doanh nghiệp của ngân hàng thương mại nơi thương nhân đầu mối mở tài khoản tiền gửi quỹ bình ổn giá trong cùng thời kỳ. Thông tư này đã bãi bỏ nội dung liên quan đến thẩm quyền phạt tiền của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giá được quy định tại điều 12 Thông tư số 31/2014/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi nhiều nội dung để phù hợp với các quy định mới được ban hành trong Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP. Đồng thời, cụ thể hóa lại một số hành vi vi phạm được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP.

Thông tư số 153/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2016.

Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan tính lãi 0,05%/ngày

Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12 quy định.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan mà chậm nộp tiền phạt so với thời hạn thi hành quyết định xử phạt, ngoài việc phải nộp đủ số tiền nộp phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2016

Hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động

Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Theo đó, hỗ trợ chi phí đào tạo đối với người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn Luật tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học.

Hỗ trợ người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

Hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học. Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác không thuộc các đối tượng quy định nêu trên, mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học./.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 04/12/2016

Quy định mới về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tại Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Theo đó:

Bỏ quy định: Tài khoản của bên mua và của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Như vậy, đơn vị vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp tài khoản của bên mua và bên bán không thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế nhưng đảm bảo đủ các điều kiện.

Không cần đăng ký tài khoản với cơ quan thuế khi bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ DNTN hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ DNTN sang Tài khoản bên bán.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2016

Sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên 

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 174/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên như sau: Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân. Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được xác định theo giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công thương quyết định.

Thông tư số 174/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử KBNN

Các tin khác