Giải pháp phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên
14/11/2017, 16:10 (GMT+7)

Liên kết Tiểu vùng TGLX có sự tham gia của 04 tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang và TP Cần Thơ nhằm thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, UBND tỉnh An Giang đại diện các tỉnh chủ trì xây dựng Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên”, ngày 03 tháng 11 năm 2017 đã hoàn thiện và gửi đến các tỉnh thống nhất.

Để đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững thì việc liên kết phát triển tiểu vùng tứ giác Long Xuyên là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, các lĩnh vực liên kết được các tỉnh xây dựng dựa trên nhu cầu, trên việc xác định thế mạnh, yếu của từng địa phương trong Tiểu vùng với những mối quan tâm chung. Mục đích của các mối liên kết là nhằm tạo sự hợp tác, điều phối chung trong toàn vùng để hài hòa sự phát triển toàn vùng, để vừa tránh chồng chéo, mâu thuẫn, cạnh tranh không cần thiết và vừa là hợp lực để đạt hiệu quả cao hơn, tăng sức mạnh cạnh tranh chung và giải quyết những thách thức chung của Tiểu vùng. Liên kết được xác định qua 07 nhóm: (1) Liên kết về quy hoạch, kế hoạch (bố trí không gian phát triển); (2) Liên kết về sản xuất và xúc tiến thương mại nông nghiệp, thủy sản; (3) Liên kết về phát triển du lịch; (4) Liên kết về quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, đáp ứng đa mục tiêu và thích ứng Biến đổi khí hậu; (5) Liên kết thu hút đầu tư; (6) Liên kết thiết lập hệ thống thông tin vùng; (7) Liên kết xây dựng thể chế chính sách cho tiểu vùng.

Việc liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng TGLX nhằm xây dựng một tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên phồn thịnh, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, phát triển bền vững thông qua liên kết hợp tác, điều phối tốt giữa các địa phương trong tiểu vùng,… Liên kết vùng vừa bổ sung những khiếm khuyết do điều kiện tự nhiên đặc thù, gia tăng hiệu quả kinh tế theo quy mô, liên kết giữa các địa phương sẽ hình thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hiện đại, công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh, đảm bảo sự quản lý thống nhất toàn vùng đồng bộ, hiệu quả, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của cả vùng, của mỗi địa phương trong vùng.

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các tin khác