Tình hình triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020 (Đề án 1000) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4/11/2017, 19:49 (GMT+7)

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1000 theo tinh thần Công văn số 134/UBND-KT ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh V/v chủ trương tiếp tục thực hiện 02 Đề án: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020; Nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020.

Được sự hưởng ứng tích cực của người dân và chính quyền địa phương. Tính đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện Đề án là 61,332 tỷ đồng, nâng tổng số hộ tham gia đề án được giải ngân lên 739 hộ, trong đó: Hợp phần 1 là 262 hộ, Hợp phần 2 là 192 hộ, Hợp phần 3 là 40 hộ, Hợp phần 4 là 245 hộ.

Vừa qua, UBND tỉnh đã thống nhất bổ sung kinh phí hỗ trợ lãi suất vay kỳ 11 với số tiền 75,6 triệu đồng, nâng tổng lãi suất đã hỗ trợ đề án lên 1,921 tỷ đồng.

  Lư Anh Khoa - Phòng KH-TC

 

Các tin khác