Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
15/5/2020, 8:18 (GMT+7)

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020: Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang”. Thời gian đăng ký tham gia tuyển chọn từ ngày đăng thông báo đến 16 giờ ngày 06 tháng 7 năm 2020.

I- Thông tin về nhiệm vụ

1.1. Tên nhiệm vụ

Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang”

1.2. Định hướng mục tiêu

- Đánh giá các khó khăn, thách thức cũng như cơ hội trong chăn nuôi dê sữa ở tỉnh Hậu Giang.

- Xác định một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Xác định một số giải pháp về thị trường nhằm nâng cao hiệu quả mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

1.3. Yêu cầu sản phẩm

- Xác định được những trở ngại, cơ hội trong chăn nuôi dê sữa và đưa ra những giải pháp khắc phục, phát triển mô hình nuôi dê sữa ở tỉnh Hậu Giang.

- Giải pháp kỹ thuật và thị trường nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang: Xác định được một số giống cỏ năng suất cao phục vụ chăn nuôi; Tạo ra giống dê sữa năng suất cao hơn so với đàn dê sữa hiện có tại Hậu Giang; Tạo ra được mối liên kết giữa nhà chăn nuôi và nhà sản xuất, giới thiệu các sản phẩm từ sữa dê, đáp ứng tiêu chuẩn của nhà thu mua nguyên liệu...

II- Phương thức tuyển chọn

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

III- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ được chuẩn bị theo Điều 11, Điều 12 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Cụ thể:

3.1. Danh mục hồ sơ

          1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Mẫu 11-ĐON).

3. Thuyết minh: Thuyết minh Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Mẫu 12-TMĐTCN;

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 16-LLTC).

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu 17-LLCN).

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu 17-LLCN).

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 18-PHNC).

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).

9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định.

10. Phương án huy động vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có vốn đối ứng).

11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

3.2. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 (một) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp), 14 (mười bốn) bản sao trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 (một) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

1) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ.

3) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

IV- Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ kinh phí

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được xây dựng theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác.

V- Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

VI- Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 06 tháng 7 năm 2020.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện gửi đến (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp.

VII- Thời gian và địa điểm mở hồ sơ:

- Mở hồ sơ vào lúc 09h, ngày 10 tháng 7 năm 2020 tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Thành phần mời tham gia mở hồ sơ: Kính mời đại diện Tổ chức đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN đến tham dự

Biểu mẫu xin xem tại Website: www.skhcn.haugiang.gov.vn (vào mục ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI). Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Điệnthoại: 0293.3582.686, DĐ: 0989973169, Email: cuongnc.skhcn@haugiang.gov.vn

Kim Yến

Các tin khác