Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
26/3/2020, 8:17 (GMT+7)

Để hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020, SỞ Khoa học và Công nghệ đề nghị cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động theo hướng dẫn tại Công văn SỐ 1348/BTNMT-TĐKTTT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của BỘ Tài nguyên và Môi trưởng. Trong đó, cùng hướng ứng tham gia hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điên không cần thiết” từ 20h30-21h30 ngày 28 tháng 3 năm 2020 (Thứ bảy)”.

Ngoài ra, để hưởng ứng giờ trái đất năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung vào các nội dung sau:

-      Tuyên truyền, vân động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng; tăng cưởng sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilon; không sử dụng các sản phẩm nguồn gốc động vât hoang dã và các hoạt động thiết thực khác để góp phần bảo vệ môi trưởng, ứng phó với biến đổi khí hâu;

-      Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hâu, bảo vệ môi trưởng;

-      Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp Giở Trái đất;

-      Tăng cưởng thởi lượng, dung lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trưởng; phát triển năng lượng sạch, thân thiện với môi trưởng;

-      Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trưởng góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh tính chất truyền nhiễm cao;

-      Cùng hướng ứng tham gia hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điên không cần thiết” từ 20h30-21h30 ngày 28 tháng 3 năm 2020 (Thứ bảy)”.

Thông tin, tài liệu truyền thông Giở Trái đất năm 2020 được đăng tải trên cổng thông tin của bộ Tài nguyên và Môi trưởng, địa chỉ http://monre.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trưởng, địa chỉ http://monremedia.vn; Cục biến đổi khí hâu www.dcc.gov.vn; tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF), địa chỉ http://vietnam.panda.org

Ngọc Triều

Các tin khác