KẾ HOẠCH: Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
22/1/2020, 9:31 (GMT+7)

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khoẻ và xã hội; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

UBND đề nghị việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn Tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả,  thường xuyên, nghiêm túc, bằng nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng được tuyên truyền.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan và UBND các cấp có văn bản triển khai, đôn đốc, báo cáo việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các cấp thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân phù hợp với điều kiện thực tế, hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương từ quý I/2020.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các cấp có Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử thường xuyên, kịp thời đăng tải, cập nhật nội dung Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia lên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử.

Năm 2020 và những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các cấp hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn Tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Kinh phí cho hoạt động triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, UBND các cấp chủ động, cân đối, bố trí trong dự toán kinh phí năm 2020 và những năm tiếp theo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

Trần Thanh


Các tin khác