Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng
1/8/2016, 16:7 (GMT+7)

Phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Các giải pháp phòng ngừa được thực hiện tốt thời gian qua ở tỉnh đã góp phần hạn chế và ngăn chặn những hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy ra.

Từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính...

Sáu tháng đầu năm, các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức 43 lớp (gần 9.700 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác. Thực hiện tuyên truyền lồng ghép thông qua triển khai các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương gắn với quán triệt Chỉ thị số 05 ngày 2-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ... Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa các hành vi tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan nhà nước, các cấp, các ngành đã duy trì thực hiện các biện pháp phòng ngừa, công khai dự toán kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên; thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản. Trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn công khai quyết định, kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. Có 155 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, qua đó chưa phát hiện vi phạm. Toàn tỉnh có 81/81 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 với trên 8.500 người (tăng 50 người so với năm 2014), đạt 100%. Các cấp, các ngành đã nghiêm túc triển khai, quán triệt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động cơ quan, đơn vị. 6 tháng đầu năm có 60 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, qua đó chưa phát hiện vi phạm. Thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng, kết quả đã chuyển đổi 56 cán bộ, công chức.

Thị xã Ngã Bảy là một trong những đơn vị làm tốt công tác này, 6 tháng đầu năm không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo về tham nhũng. Hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đều thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, điều này đã có tác động tích cực đến việc giáo dục ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ nên chưa phát hiện trường hợp vi phạm liên quan đến tham nhũng hay có dấu hiệu liên quan đến hành vi tham nhũng.

Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy, Trưởng ban Chỉ đạo kiêm nhiệm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nói: “Thường trực Thị ủy quán triệt rõ quan điểm về phòng, chống tham nhũng là: kiên quyết làm rõ nếu có sai phạm; xử lý nghiêm để giáo dục răn đe. Thị ủy, UBND thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Tăng cường chỉ đạo việc học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên; giáo dục, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong sử dụng kinh phí ngân sách; xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại các cơ quan. Tổ chức kiểm tra, giám sát về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, thanh tra nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Thị ủy còn chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy định 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Tại thành phố Vị Thanh, trong hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trong điều tra, truy tố, xét xử 6 tháng đầu năm chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Theo ông Lâm Quang Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể thành phố thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Làm tốt công tác xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng, do đó thời gian qua, thành phố không xảy ra vụ việc, vụ án tham nhũng.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm, công tác phòng, chống tham nhũng ở tỉnh tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện tham nhũng, lãng phí được tăng cường; xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ được thủ trưởng các cấp, các ngành chỉ đạo thường xuyên. Các sở, ban, ngành quan tâm tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đồng bộ và toàn diện, góp phần hạn chế và ngăn chặn những hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 33, số 50 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng về công tác phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng và tiếp tục triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo.

Theo PHI YẾN Báo Hậu Giang

Các tin khác