Chuyển biến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
13/1/2016, 16:48 (GMT+7)

Qua 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, các cấp, các ngành trong tỉnh không ngừng phấn đấu thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, từ đó có bước chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với ông Lưu Ngọc Đông (ảnh) Chánh Thanh tra tỉnh.

Thưa ông, ông nhận định như thế nào về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2015 ?

- Trong thời gian qua, tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng,...

Công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh đã có những chuyển biến về nhận thức và hành động, đạt được một số kết quả bước đầu trên cả hai mặt phòng và chống. Các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương xác định công tác chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, hàng năm đều ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác được quan tâm, chú trọng hơn so với thời điểm tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong năm 2011, thể hiện việc đẩy mạnh thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng được xem xét xử lý nghiêm hơn. Công tác kê khai tài sản, thu nhập cũng được quan tâm hơn, từng bước đi vào nền nếp; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống tham nhũng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và lồng ghép với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện khá tốt và đồng bộ mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Xin ông cho biết, việc phát hiện, xử lý tham nhũng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh như thế nào ?

- Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh phát hiện 11 vụ 26 cá nhân tham nhũng với số tiền trên 1,6 tỉ đồng, đã xử lý hành chính 8 vụ 9 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra làm rõ 3 vụ 17 cá nhân. Cơ quan công an đã khởi tố điều tra 27 vụ 42 bị can, đề nghị truy tố 23 vụ 36 bị can. Viện kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý 27 vụ 40 bị can, truy tố chuyển tòa án, tài sản chiếm đoạt trên 234 triệu đồng, đã thu hồi cho Nhà nước đạt 100%. Nhìn chung, hầu hết các hành vi tham nhũng đều được phát hiện qua công tác thanh tra, điều tra và được xử lý với mức xử lý nghiêm và mang tính răn đe, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Thời gian qua, quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gặp những khó khăn, vướng mắc gì, thưa ông ?

- Hệ thống văn bản pháp luật về chống tham nhũng nhiều, dàn trải, thiếu tập trung. Cơ quan chống tham nhũng chưa thực sự thống nhất, độc lập, còn phân tán rải rác ở nhiều ngành. Nhiều quy định về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tuy mang tính giáo dục, răn đe nhưng còn chung chung, khó thực hiện và mang tính hình thức như: việc nhận quà, tặng quà và nộp lại quà tặng, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trả lương qua tài khoản. Công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng chủ yếu được thực hiện bởi các cơ quan như: thanh tra, công an, viện kiểm sát và tòa án. Công tác thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng còn nhiều khó khăn, bất cập do chưa có chế tài đối với việc không thực hiện khắc phục tài sản liên quan đến tham nhũng do người đó gây ra.

Qua thực tiễn thực hiện công tác chống tham nhũng thời gian qua, ông rút ra những bài học kinh nghiệm gì ?

- Một là, nơi nào cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc, xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện thì nơi đó công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí mới thật sự mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai là, xác định mục tiêu công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Kết quả phải góp phần củng cố, xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, làm trong sạch bộ máy chính quyền và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ba là, để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cần phải thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên và cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí; không để tham nhũng, lãng phí “vặt, nhỏ”, riêng lẻ thành tham nhũng, lãng phí lớn và có tổ chức.

Bốn là, phải thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo, theo ông cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm gì ?

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 33 ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50 ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Xin cảm ơn ông !

THEO PHI YẾN BÁO HẬU GIANG

Các tin khác