Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân trong kỳ hợp thứ mười sáu (kỳ họp giữa năm 2020)
6/5/2020, 14:19 (GMT+7)

- Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
- Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và sửa đổi mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức công tác tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.
Các tin khác