Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
26/3/2020, 8:12 (GMT+7)


Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31/2020/NQ-CP Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trình Chính phủ theo quy định. Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, bảo đảm nội dung của Nghị định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chủ trương của Đảng về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chính sách tiền lương.

Lâm Thị Ca - Phòng TC-HCSN

Các tin khác