Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
12/2/2020, 7:31 (GMT+7)

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Ngày 20 tháng 01 năm 2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC như sau: “4. Giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên (lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu và nhỏ hơn hoặc bằng mức giá tối đa) của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại khung giá tính thuế tài nguyên, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này”

2. Thay thế các phụ lục: I, II, III, và V ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục: I, II, III và V ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Bổ sung phụ lục VII Khung giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác ban hành kèm theo Thông tư này.

Bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

Thông tư số 05/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 05/03/2020./.

Huyền Trân - Phòng Quản lý Giá và Công sản

Các tin khác