Kế hoạch V/v điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong trong năm 2020.
11/2/2020, 9:15 (GMT+7)

Điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong trong năm 2020, làm cơ sở tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định.

Thực hiện điều tra, khảo sát và tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát dựa trên các căn cứ:

a) Trình độ và điều kiện sản xuất, cụ thể là: Quy mô sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện cung ứng vật tư; số lượng, chất lượng lao động; hệ thống sinh thái, hệ thống canh tác, trình độ thâm canh, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mức độ chủ động về hạ tầng cơ sở và những khó khăn, thuận lợi trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;

b) Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật: Căn cứ các định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành để hướng dẫn áp dụng tại địa bàn khảo sát gồm: định mức đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, định mức tưới tiêu, định mức đầu tư công lao động và các định mức khác có liên quan (nếu có). Trường hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì căn cứ vào các chi phí quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 77/2018/TT-BTC để tính toán;

c) Tài liệu ghi chép, phỏng vấn, điều tra, xác minh trực tiếp từ tổ chức (nếu có), hộ sản xuất và người lao động;

d) Các số liệu thống kê tối đa trong 03 năm liền kề;

đ) Giá thị trường tại thời điểm hoặc gần nhất với thời điểm cần xác định chi phí sản xuất và tính giá thành thóc.

*. Chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc được tính toán trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực tế sản xuất của từng hộ sản xuất thóc và tiến hành tổng hợp số liệu theo phương pháp tính bình quân gia quyền.

*. Giá thành sản xuất thóc bình quân dự tính được tính toán trên cơ sở giá thành sản xuất thóc bình quân thực tế của toàn khu vực sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến của cả nước của năm Kế hoạch do Quốc hội công bố.

*. Nội dung điều tra và quy mô điều tra:

1. Chọn mẫu điển hình suy rộng để chọn đối tượng khảo sát, cụ thể:

a) Chọn vùng (hoặc địa bàn) khảo sát trong tỉnh: gồm tối thiểu 3 huyện/tỉnh.

b) Chọn vùng (hoặc địa bàn) khảo sát trong huyện: gồm tối thiểu 3 xã/huyện.

Việc chọn các vùng khảo sát trên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang phối hợp lựa chọn đại diện cho ba vùng thực tế có sản xuất thóc, gồm: vùng có điều kiện sản xuất thuận lợi, vùng có điều kiện sản xuất trung bình, vùng có điều kiện sản xuất khó khăn kết hợp với tiêu chí về hệ thống sinh thái và hệ thống canh tác thóc.

c) Chọn đối tượng khảo sát: đối tượng khảo sát được chọn là hộ thực tế có sản xuất thóc thuộc vùng khảo sát thuộc địa bàn xã được lựa chọn nói trên để khảo sát thu thập số liệu. Mỗi địa bàn xã chọn tối thiểu 15 hộ sản xuất thóc theo tiêu chí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn đại diện cho ba nhóm hộ sản xuất thóc (mỗi nhóm chiếm khoảng 1/3 tổng số hộ sản xuất được lựa chọn): gồm nhóm hộ sản xuất có năng suất thóc cao, nhóm hộ sản xuất có năng suất thóc trung bình và nhóm hộ có năng suất thóc dưới trung bình, có kết hợp với các tiêu chí về chất lượng thóc.

*. Thời gian, tiến độ thực hiện:

Một năm điều tra 03 vụ (Một vụ: điều tra khoảng 20 ngày làm việc, gồm đại diện cán bộ (công chức, viên chức) Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi Cục Bảo vệ thực vật và Trạm Bảo vệ Thực vật các huyện), thời gian cụ thể như sau:

- Vụ Đông Xuân (đợt 1):

+ Thời gian điều tra: Từ tháng 3 đến tháng 4/2020.

- Vụ Hè Thu (đợt 2):

+ Thời gian điều tra: Từ tháng 5 đến tháng 6/2020.

- Vụ Thu Đông (đợt 3):

+ Thời gian điều tra: Từ tháng 9 đến tháng 10/2020.

*. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí việc khảo sát, điều tra, xác định chi phí, tính giá thành sản xuất thóc áp dụng theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng quyết toán kinh phí các cuộc điều tra được chi từ ngân sách tỉnh năm 2020.

*. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Chi Cục Bảo vệ thực vật tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện điều tra khảo sát đúng theo quy định.

Giao Phòng Quản lý giá và công sản xây dựng đề cương chi tiết cho từng vụ  điều tra.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chọn vùng điều tra và cử cán bộ (công chức, viên chức) phối hợp với Sở Tài chính, địa phương và các ngành có liên quan thực hiện điều tra đúng theo kế hoạch.

3. Chi Cục Bảo vệ Thực vật:

Cử cán bộ (công chức, viên chức) phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, địa phương và các ngành có liên quan thực hiện điều tra đúng theo kế hoạch.

4. Trạm Bảo vệ Thực vật các huyện nơi điều tra:

Cử cán bộ (công chức, viên chức) phối hợp với Đoàn điều tra đúng theo kế hoạch./.

Huyền Trân - Phòng Quản lý Giá và Công sản

Các tin khác