Kế hoạch thực hiện điều tra tính giá thành cá Tra nguyên liệu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
11/2/2020, 9:15 (GMT+7)

Điều tra, khảo sát xác định tính giá thành sản xuất cá Tra trên địa bàn để làm cơ sở tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi vào ngày 01/6 và 01/12 hàng năm.

Thực hiện điều tra, khảo sát và tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát để xác định chi phí sản xuất, tính giá thành cá Tra nguyên liệu thực tế phải dựa trên những nguyên tắc sau:

- Trình độ và điều kiện sản xuất, cụ thể là quy mô sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện cung ứng vật tư; số lượng, trình độ lao động; những khó khăn, thuận lợi trong quá trình sản xuất sản phẩm;

- Bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất thực tế của các cơ sở nuôi cá Tra; phù hợp với các chế độ chính sách, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trường hợp chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật cá Tra thì căn cứ vào các chi phí thực tế hợp lý phát sinh để điều tra, tính toán;

- Tài liệu ghi chép, phỏng vấn, điều tra, xác minh trực tiếp từ cơ sở nuôi và người lao động;

- Số liệu thống kê tối đa trong 03 năm liền kề;

- Giá thị trường tại thời điểm hoặc gần nhất với thời điểm cần xác định chi phí sản xuất và tính giá thành cá Tra nguyên liệu.

- Chi phí sản xuất quy về cho một hecta (đồng/ha mặt nước nuôi). Mỗi khoản mục chi phí sản xuất để tính giá thành cá Tra nguyên liệu phải được phân tích, xác định rõ về số lượng, giá trị, thời gian và địa điểm chi ra.

- Đơn vị tính giá thành cá Tra nguyên liệu là đồng (VNĐ) cho một kg (đồng/kg) và được xác định tại nơi sản xuất.

*. Phương pháp điều tra, khảo sát:

a) Áp dụng phương pháp chọn mẫu điển hình suy rộng để chọn đối tượng khảo sát, cụ thể:

Chọn vùng (hoặc địa bàn) khảo sát trong tỉnh: gồm tối thiểu 3 huyện/tỉnh

Chọn vùng (hoặc địa bàn) khảo sát trong huyện: gồm tối thiểu 3 xã/huyện.

Việc chọn các vùng khảo sát trên phải bảo đảm tiêu chí chung do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn đại diện cho ba vùng thực tế có nuôi cá Tra, gồm: vùng có điều kiện nuôi thuận lợi, vùng có điều kiện nuôi trung bình, vùng có điều kiện nuôi khó khăn.

Chọn đối tượng khảo sát là cơ sở nuôi cá Tra thuộc vùng khảo sát thuộc địa bàn xã được lựa chọn nói trên để khảo sát thu thập số liệu. Mỗi địa bàn xã cần chọn tối thiểu 10 cơ sở nuôi cá Tra theo tiêu chí do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn đại diện cho ba nhóm cơ sở nuôi cá Tra (mỗi nhóm chiếm khoảng 33% của tổng số cơ sở nuôi được lựa chọn): gồm nhóm cơ sở nuôi cá Tra có năng suất cao, nhóm cơ sở nuôi cá Tra có năng suất trung bình và nhóm cơ sở nuôi cá Tra có năng suất dưới trung bình, có kết hợp với các tiêu chí về chất lượng cá Tra.

Đối với các địa phương không có tối thiểu 03 huyện/tỉnh, 03 xã/huyện và tối thiểu 10 cơ sở nuôi cá Tra trên mỗi địa bàn xã thì điều tra, khảo sát tổng thể số cơ sở nuôi cá Tra thực tế trên địa bàn.

b) Áp dụng phương pháp tổng hợp số liệu ghi chép ban đầu, phương pháp phỏng vấn hồi tưởng của cơ sở nuôi kết hợp với xác minh thực tế điều kiện sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường và đối chiếu với các định mức kinh tế - kỹ thuật trong vùng (hoặc địa bàn) khảo sát theo quy định.

c) Áp dụng phương pháp so sánh, đối chiếu: So sánh, đối chiếu kết quả điều tra thực tế với các số liệu thống kê, giá thị trường tại thời điểm hoặc gần nhất với thời điểm cần xác định chi phí sản xuất và tính giá thành cá Tra.

Trường hợp chi phí vật chất, công lao động có giá thị trường thì lấy theo giá thị trường. Nếu không xác định được giá thị trường thì lấy giá trung bình giữa số liệu thống kê tối đa 3 năm liền kề trước và giá bình quân của các hộ được điều tra, phỏng vấn cung cấp.

*. Thời gian và tiến độ thực hiện:

Một năm điều tra 02 đợt, mỗi đợt khoảng 15 ngày làm việc, cụ thể:

- Đợt 1:

+ Thời gian điều tra: Từ tháng 4 đến tháng 5/2020.

+ Thời gian tổng họp, phân tích, báo cáo gửi báo cáo về Bộ Tài chính: Tháng 05/2020.

- Đợt 2:

+ Thời gian điều tra: Từ tháng 10 đến tháng 11/2020.

+ Thời gian tổng họp, phân tích, báo cáo gửi báo cáo về Bộ Tài chính: Tháng 11 năm 2020.

 *. Kinh phí cán bộ điều tra:

Nguồn kinh phí việc khảo sát, điều tra, xác định chi phí, tính giá thành sản xuất lúa áp dụng theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng quyết toán kinh phí các cuộc điều tra được chi từ ngân sách tỉnh năm 2020.

*. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy sản và địa phương nơi có vùng nuôi cá Tra tổ chức thực hiện theo tinh thần Công văn số 746/UBND-KTN ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang và có báo cáo đúng theo quy định.

Giao phòng Quản lý giá và công sản xây dựng đề cương chi tiết cho từng đợt điều tra.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Chọn vùng và cử cán bộ phối hợp với Sở Tài chính, địa phương và các ngành có liên quan thực hiện điều tra, khảo sát đúng theo kế hoạch.

3. Chi Cục Thủy sản:

Cử cán bộ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện điều tra, khảo sát đúng theo kế hoạch./.

Huyền Trân - Phòng Quản lý Giá và Công sản

Các tin khác