Công văn 240/STC-TCDN ngày 30/01/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 83/2019/TT-BTC ngày 21/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính
30/1/2020, 10:13 (GMT+7)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020


Các tin khác