V/v lấy ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.
3/1/2018, 19:32 (GMT+7)

(Đính kèm Công văn số 4940/VP.UBND-KT ngày 18/12/2017 của Văn phòng UBND)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tại công văn số 4940/VP.UBND-KT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.

Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang đề nghị các Sở ban ngành tỉnh có ý kiến góp ý về nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.

Ý kiến tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Tài chính (số 01 đường Hòa Bình phường V Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang) đồng thời gửi kèm theo file điện tử vào địa chỉ email: hoanghahgstc@gmail.com trước ngày 05/01/2018 để tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài chính, Ủy an nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định./.

(Đính kèm Công văn số 4940/VP.UBND-KT ngày 18/12/2017 của Văn phòng UBND)

Các tin khác