Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi Hợp tác xã, liên minh Hợp tác xã giải thể, phá sản.
2/1/2018, 10:13 (GMT+7)

(Dự thảo Thông tư ). 

Ngày  29  tháng  12  năm 2017, Sở Tài chính nhận Công văn số 5023/VP.UBND-KT ngày 25  tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi Hợp tác xã, liên minh Hợp tác xã giải thể, phá sản.

Căn cứ Công văn số 17048/BTC-TCDN ngày 18  tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi Hợp tác xã, liên minh Hợp tác xã giải thể, phá sản.

Sở Tài chính có ý kiến như sau: Để có cơ sở góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi Hợp tác xã, liên minh Hợp tác xã giải thể, phá sản theo qui định, Sở Tài chính kính đề nghị các đơn vị có ý kiến bằng văn bản góp ý Dự thảo Thông tư gửi về Sở Tài chính trước ngày 05 tháng 01 năm 2018 để tổng hợp góp ý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

(Dự thảo Thông tư được đăng tải tại website Sở Tài chính  http://sotaichinh.haugiang.gov.vn, mục đóng góp ý kiến dự thảo văn bản). 

Các tin khác