Góp ý Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý...
25/12/2017, 20:8 (GMT+7)

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 17120/BTC-QLCS v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư Bộ Tài chính.

 (Tải nội dung Dự thảo tại đây)

Theo đó, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Để đảm bảo thời gian tham gia ý kiến về Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản nhằm thay thế văn bản nêu trên và gửi về Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá và công sản) trước ngày 27/12/2017 để tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh để ban hành. Sau thời gian nêu trên, các đơn vị không có góp ý xem như thống nhất nội dung dự thảo.

Rất mong nhận được góp ý của Quý cơ quan./.

 (Tải nội dung Dự thảo tại đây)

Các tin khác