Góp ý quy định trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
25/12/2017, 20:5 (GMT+7)

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Sở Tài chính ban hành Công văn số 3220/STC-GCS v/v góp ý quy định trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 (Tải nội dung Dự thảo tại đây)

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, một số nội dung quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được sửa đổi, đặc biệt là quy định cụ thể về trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất (Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP) và trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP).

Qua đối chiếu với quy định trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành tại Công văn số 809/UBND-KT ngày 24 tháng 5 năm 2017 có một số nội dung không còn phù hợp.

Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sở Tài chính đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản nhằm thay thế văn bản nêu trên và gửi về Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá và công sản) trước ngày 27/12/2017 để tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh để ban hành. Sau thời gian nêu trên, các đơn vị không có góp ý xem như thống nhất nội dung dự thảo.

Dự thảo văn bản được gửi kèm theo Văn bản này (trang QLVB) và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính tại mục văn bản dự thảo.

Rất mong nhận được góp ý của Quý cơ quan./.

 (Tải nội dung Dự thảo tại đây)

Các tin khác