V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính.
20/12/2017, 15:30 (GMT+7)

(Toàn văn Dự thảo Thông tư)

Sở Tài chính có nhận Công văn số 103/QLCS-VP ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Cục Quản lý Công sản về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính.

Để có cơ sở góp ý báo cáo về Cục Quản lý giá công sản theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tham gia có ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Góp ý dự thảo gửi về Sở Tài chính (phòng Quản lý giá và công sản) trước ngày 29/12/2017.

(Toàn văn Dự thảo Thông tư)

Các tin khác