THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017
14/12/2017, 10:29 (GMT+7)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017

         UBND HUYỆN VỊ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
     Số:  139/TB-HĐXT       Vị Thủy, ngày 11 tháng 12 năm 2017

        

 THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức

 sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017

 
 

 


Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-SNV ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy;

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy thông báo công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017 gồm có 123 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển và được đăng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy và được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ,  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, nơi có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và thông báo trên Đài truyền thanh huyện;

Nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện Vị Thủy, địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy số điện thoại: 02933.571.101 để xem xét, giải quyết./.

(Đính kèm các danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển)

         

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Sở Nội vụ (để báo cáo);

- TT. UBND huyện;               (Đã ký)

- Thành viên Hội đồng;

- Lưu: VT.
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
  TỐNG HUY PHÚC

Đính kèm: 1. Danh sách THCS
Các tin khác