THÔNG BÁO V/v hướng dẫn ôn tập và nghe phổ biến Quy chế, Nội quy xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017
14/12/2017, 9:48 (GMT+7)

V/v hướng dẫn ôn tập và nghe phổ biến Quy chế, Nội quy xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017

  UBND HUYỆN VỊ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số:  135/TB-HĐXT       Vị Thủy, ngày 11 tháng12  năm 2017

        

 THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn ôn tập và nghe phổ biến Quy chế, Nội quy xét tuyển

 viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017

 
 

 

    Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-SNV ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Vị Thủy;

          Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy thông báo hướng dẫn ôn tập và nghe phổ biến Quy chế, Nội quy xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017. Cụ thể như sau:

          1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển

           Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017 có 123 thí sinh và được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Vị Thủy; được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

          2. Địa điểm và thời gian ôn tập

          - Địa điểm: Hội trường UBND huyện Vị Thủy (địa chỉ: ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

          - Thời gian ôn tập: 01 ngày, vào ngày 16/12/2017 (thứ bảy).

          3. Địa điểm và thời gian phỏng vấn

          - Địa điểm: Trường Tiểu học Thị trấn Nàng Mau 1 (địa chỉ: ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

          - Thời gian phỏng vấn: 01 ngày, vào ngày 30/12/2017 (thứ bảy).

          * Thí sinh có mặt tại địa điểm phỏng vấn lúc 06 giờ 30 phút để làm lễ khai mạc kỳ xét tuyển và tiến hành phỏng vấn.

         Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Vị Thủy xin thông báo cho các thi sinh được biết. Mọi thông tin liên hệ tại Phòng Nội vụ huyện Vị Thủy, số điện thoại 02933.571.101 để được hướng dẫn thêm./.

         

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Thành viên HĐXT

- Các đơn vị đăng ký xét tuyển (Đã ký)

- Các thí sinh

- Lưu VT
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
  TỐNG HUY PHÚC
 
 

Các tin khác