</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 19/UBND-KT Hậu Giang, ngày 4 tháng 1 năm 2018

V/v tài trợ kinh phí tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất và bắn pháo hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:

 

 

 

 

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018. Theo đó, cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và nguồn kinh phí thực hiện từ vận động xã hội hóa.

Hậu Giang là tỉnh thuần nông còn nhiều khó khăn, mức sống của người dân thuộc nhóm trung bình trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tỉnh Hậu Giang thực hiện đạt vượt tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, đời sống Nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể… Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và đáp ứng nhu cầu của Nhân dân vui Xuân, đón Tết; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ Nhân dân, trong đó có tổ chức bắn pháo hoa tại thành phố Vị Thanh và tổ chức ăn Tết với người nghèo trong Tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang kêu gọi Quý đơn vị tài trợ kinh phí để Tỉnh tổ chức đón Tết và bắn pháo hoa tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

 - Như trên;

 - Lưu: VT, KT

           

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

   Trương Cảnh Tuyên