</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 4 tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn                                 tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc các dự án liên quan đến                        ngành Tài nguyên và Môi trường

 
 

 

 


Ngày 15 tháng 12 năm 2017 và ngày 19 tháng 12 năm 2017 tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc các dự án liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND thị xã Long Mỹ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ:

- Đối với các hộ dân thuộc trường hợp dịch chuyển vị trí đất thổ cư: thống nhất căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp để xem xét bồi thường đối với phần đất, công trình nhà bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án. Giao UBND thị xã Long Mỹ khẩn trương triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải phê duyệt ngay phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi được Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn cho dự án để chi trả kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương lập hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, gửi UBND thị xã Long Mỹ phê duyệt.

- Giao Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành thi công đào và bơm cát san lấp 02 bên đường đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến cầu Giồng Sao trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Đối với các trường hợp hộ dân yêu cầu nâng giá bồi thường đất: giao  UBND thị xã Long Mỹ tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành.

2. Kinh phí rà phá bom mìn để chi trả cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang:

- Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh bổ sung hạng mục kinh phí rà phá bom mìn nêu trên vào dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Hậu đợt 1 - giai đoạn 1, huyện Châu Thành.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để chi trả cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

3. Dự án “Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 3, huyện Châu Thành” do Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang làm Chủ đầu tư:

- Đối với đề xuất giảm quy mô diện tích đất dự án: giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp dân để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Trên cơ sở đó đề xuất phương án phù hợp.

- Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan đề nghị Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang khẩn trương triển khai thực hiện công trình đường dân sinh dọc theo đường số 3 để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi.

- Trường hợp đối với hộ ông Võ Văn Kê: giao UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định thu hồi đất hết thửa.

4. Dự án “Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1” do Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 làm Chủ đầu tư:

- Thống nhất chủ trương cho thuê đất (đợt 1) với diện tích khoảng 4,3ha để Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 đầu tư thực hiện           dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên vận hành Nhà máy Nhiệt điện            Sông Hậu 1 - giai đoạn 1.

- Đề nghị Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1:

+ Liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư.

+ Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định để cấp thẩm quyền ban hành Quyết định cho thuê đất dự án.

- Giao UBND huyện Châu Thành:

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động 03 hộ (Nguyễn Thị Kim Như, Nguyễn Thanh Tòng, Đoàn Quốc Cao) chấp hành nghiêm việc bàn giao mặt bằng theo quy định. Trường hợp sau khi đã vận động vẫn không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế theo quy định.

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện theo quy định.

- Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

+ Tổ chức thực hiện cắm ranh giải phóng mặt bằng đất sạch của dự án, sớm có văn bản xác nhận tình trạng giải phóng mặt bằng của khu đất cho thuê (đợt 1), gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

+ Làm đơn vị đầu mối để hỗ trợ Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 trong quá trình thực hiện các trình tự thủ tục, hồ sơ và triển khai dự án.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất đợt 1 sau khi Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

+ Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan tính toán các chi phí liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án (chi phí san lấp mặt bằng khoảng 01 tỷ đồng đối với phần diện tích đất khoảng 01ha để tạo đường liên thông từ Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 1 với Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 3…) để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể.

- Thống nhất chủ trương thực hiện mở rộng Đường số 9 Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 1 - giai đoạn 1, huyện Châu Thành. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Châu Thành khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định.

5. Quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu - giai đoạn 1:

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 để thỏa thuận thống nhất định mức chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (có biên bản làm việc cụ thể); đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán theo quy định (trong đó cung cấp hồ sơ kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người dân đã được phê duyệt nhưng chưa chi trả; kinh phí thuê nhà tạm cư; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; kinh phí dự phòng để chi trả cho người dân trong trường hợp phê duyệt bổ sung theo quyết định giải quyết của cơ quan thẩm quyền,…).

6. Đối với đề xuất của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Báo cáo số 120/BC.BQL-PTHT ngày 14 tháng 11 năm 2017 về việc giao các lô nền tái định cư trong Khu tái định cư - dân cư phục vụ khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 - giai đoạn 1:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể với UBND huyện Châu Thành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để rà soát nhu cầu nền tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng các công trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn huyện để có phương án bố trí tái định cư tại Khu tái định cư - dân cư phục vụ khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 - giai đoạn 1; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- BQLDA Điện lực Dầu khí SH1;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Ngọc Điệp