</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 44/QĐ-UBND Châu Thành A, ngày 5 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số 000331

do ông Lê Văn Mai đứng tên chủ sử dụng

 
 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH A

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Báo cáo số 01/BC-TT ngày 08/12/2017 của Thanh tra huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000331 do UBND huyện Châu Thành, cấp ngày 17/9/1993, tờ bản đồ số 03, thửa 1029, diện tích 120m2, loại đất T, đất tọa lạc ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) do ông Lê Văn Mai (Giấy chứng tử của ông Lê Văn Mai, chết ngày 23/10/2003 do UBND xã Tân Phú Thạnh cấp ngày 03/11/2003, số 83/TP/2003, quyển số 01) đứng tên chủ sử dụng.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000331 do UBND huyện Châu Thành, cấp ngày 17/9/1993 cho ông Lê Văn Mai là không đúng đối tượng sử dụng đất vì phần đất này bà Võ Thị Thu Vân nhận chuyển nhượng của bà Huỳnh Thị Năm vào năm 1989 và thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 (theo Biên bản đền bù ngày 28/3/2002). Do đó, cần phải thu hồi theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013; khoản 4 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính và khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Điều 2.

1. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Thạnh tổ chức triển khai Quyết định này đến hàng thừa kế theo pháp luật của ông Lê Văn Mai trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định và báo cáo về UBND huyện theo quy định.

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện việc thu hồi, quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hướng dẫn người sử dụng đất lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Hàng thừa kế theo pháp luật của ông Lê Văn Mai có quyền khiếu nại, khởi kiện Quyết định này theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chánh Thanh tra huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Thạnh, hàng thừa kế theo pháp luật của ông Lê Văn Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                      

- Như điều 4;

- Lưu: VT.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Sử