Dịch vụ công trực tuyến

CẤP HUYỆN

LĨNH VỰC

I. CÔNG THƯƠNG


II. DÂN TỘC

Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, ấp đặc biệt khó khăn (Chi tiết)  


III. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục (Chi tiết)

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở (Chi tiết)

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) (Chi tiết)

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục (Chi tiết)

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học (Chi tiết)

Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). (Chi tiết)

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (Chi tiết)

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (Chi tiết)

Thủ tục Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).(Chi tiết)

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở (Chi tiết)

Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (Chi tiết)

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (Chi tiết)

Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú (Chi tiết)

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (Chi tiết)

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở (Chi tiết)

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi (Chi tiết)

Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (Chi tiết)

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu(Chi tiết)

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở(Chi tiết)

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (Chi tiết)

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục (Chi tiết)

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục (Chi tiết)

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục (Chi tiết)

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (Chi tiết)

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại (Chi tiết)

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại (Chi tiết)

Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục (Chi tiết)

Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục (Chi tiết)

IV. GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu (đối với phương tiện chưa khai thác) (Chi tiết)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện đang khai thác) (Chi tiết)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật) (Chi tiết)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) (Chi tiết)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) (Chi tiết)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu) (Chi tiết)

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (Chi tiết)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa(Chi tiết)

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (Chi tiết)


V. KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện(Chi tiết)

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ (Chi tiết)

Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Chi tiết)

Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Chi tiết)

Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn (Chi tiết)

Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu (Chi tiết)

Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC (Chi tiết)

Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC (Chi tiết)

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Chi tiết)

Làm rõ hồ sơ dự thầu (Chi tiết)

Mở thầu (Chi tiết)

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (Chi tiết)

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu (Chi tiết)

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn (Chi tiết)

Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn (Chi tiết)

Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn(Chi tiết)

Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn (Chi tiết)

Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn (Chi tiết)

Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng (Chi tiết)

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng (Chi tiết)

Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng (Chi tiết)

Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng (Chi tiết)

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng (Chi tiết)

Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng (Chi tiết)

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Chi tiết)

Đăng ký thành lập Hợp tác xã (Chi tiết)

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Chi tiết)

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (Chi tiết)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) (Chi tiết)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) (Chi tiết)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (Chi tiết)

Giải thể tự nguyện hợp tác xã (Chi tiết)

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Chi tiết)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (Chi tiết)

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Chi tiết)

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Chi tiết)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) (Chi tiết)

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (Chi tiết)

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (Chi tiết)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Chi tiết)

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (Chi tiết)

Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập (Chi tiết)

VI. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. (Chi tiết)

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. (Chi tiết)

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND huyện quản lý (Chi tiết)

VII. LAO ĐỘNG - TB & XH

      Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện (Chi tiết)

Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện (Chi tiết)

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Chi tiết)

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập (Chi tiết)

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) (Chi tiết)

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (Chi tiết)

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) (Chi tiết)

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (Chi tiết)

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (Chi tiết)

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Chi tiết)

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập (Chi tiết)

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập (Chi tiết)

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Chi tiết)

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Chi tiết)

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Chi tiết)

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (Chi tiết)

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (Chi tiết)

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ (Chi tiết)

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng (Chi tiết)

Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” (Chi tiết)

Thủ tục: "Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp" (Chi tiết)

Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân” (Chi tiết)

Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện” (Chi tiết)

Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện” (Chi tiết)

VIII. NỘI VỤ

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (Chi tiết)

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (Chi tiết)

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Chi tiết)

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (Chi tiết)

Thủ tục thành lập hội (Chi tiết)

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (Chi tiết)

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Chi tiết)

Thủ tục đổi tên hội (Chi tiết)

Thủ tục hội tự giải thể (Chi tiết)

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường (Chi tiết)

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Chi tiết)

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Chi tiết)

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Chi tiết)

Thủ tục thay đổi giáy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Chi tiết)

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Chi tiết)

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động (Chi tiết)

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (Chi tiết)

Thủ tục đổi tên quỹ (Chi tiết)

Thủ tục quỹ tự giải thể (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Chi tiết)

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Chi tiết)

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Chi tiết)

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (Chi tiết)

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Chi tiết)

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo (Chi tiết)

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện (Chi tiết)

IX. NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh (Chi tiết)

Bố trí ổn định dân cư trong huyện (Chi tiết)

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Chi tiết)

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Chi tiết)

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Chi tiết)

Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3. (Chi tiết)

Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a (Chi tiết)

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân (Chi tiết)

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (Chi tiết)

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (Chi tiết)

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là hộ gia đình (Chi tiết)

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (Chi tiết)

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng gây nuôi trong nước; bộ phận dẫn xuất của chúng (Chi tiết)

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu (Chi tiết)

Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) (Chi tiết)

Đóng dấu búa kiểm lâm (Chi tiết)

Cấp Giấy phép vận chuyển gấu (Chi tiết)

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường (Chi tiết)

Cấp bổ sung Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (Chi tiết)

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư) (Chi tiết)

X. THANH TRA

       Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập (Chi tiết)

Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (Chi tiết)

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập (Chi tiết)

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình (Chi tiết)

Thủ tục thực hiện việc giải trình (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện (Chi tiết)

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện (Chi tiết)

Tiếp công dân tại cấp huyện (Chi tiết)

Xử lý đơn tại cấp huyện (Chi tiết)

XI. TƯ PHÁP

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (Chi tiết)

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Chi tiết)

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Chi tiết)

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. (Chi tiết)

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (Chi tiết)

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch (Chi tiết)

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện (Chi tiết)

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện (Chi tiết)

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi Hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (Chi tiết)

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (Chi tiết)

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (Chi tiết)

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai (Chi tiết)

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Chi tiết)

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Chi tiết)

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (Chi tiết)

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (Chi tiết)

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (Chi tiết)

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (Chi tiết)

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (Chi tiết)

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp (Chi tiết)

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật (Chi tiết)

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản (Chi tiết)

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản (Chi tiết)

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản (Chi tiết)

XII. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

        Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) (Chi tiết)

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) (Chi tiết)

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) (Chi tiết)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) (Chi tiết)

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương (Chi tiết)

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương (Chi tiết)

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (Chi tiết)

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (Chi tiết)

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (Chi tiết)

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (Chi tiết)

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (Chi tiết)

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản (Chi tiết)

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) (Chi tiết)

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) (Chi tiết)Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Chi tiết)

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Chi tiết)

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Chi tiết)

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Chi tiết)

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Chi tiết)

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Chi tiết)

XIII. XÂY DỰNG

    Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. (Chi tiết)

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình (Chi tiết)

Cấp giấy phép xây dựng công trình (Chi tiết)

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (Chi tiết)

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nhà ở riêng lẻ (Chi tiết)

Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ (Chi tiết)

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ (Chi tiết)

Gia hạn giấy phép xây dựng (Chi tiết)


CẤP XÃ


LĨNH VỰC


I. CÔNG AN

II. TƯ PHÁP

III. GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Chi tiết)

Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp lại Giấy phép lái xe (Chi tiết)

Thủ tục Xác nhận Đơn xin đổi lấy Giấy phép lái xe (Chi tiết)


IV. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục (Chi tiết)

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục mới (Chi tiết)

Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Chi tiết)

Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp phép dạy thêm (Chi tiết)

Thủ tục Xác nhận Hồ sơ học sinh, sinh viên (Chi tiết)


V. TÀI CHÍNH

Miễm, giảm thuế, phí lệ phí (Chi tiết)

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế cho người đi nước ngoài (Chi tiết)

Xây dựng, phương án thu thuế, quỹ cho nhà nước (Chi tiết)


VI. TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Hòa giải tranh chấp đất đai (Chi tiết)

Xác nhận Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất (trường hợp tách thửa đất, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) (Chi tiết)

Xác nhận Cấp giấy CNQSD đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất (Chi tiết)

Xác nhận Cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân xã (Chi tiết)

Xác nhận Cấp giấy CNQSD đất ở cho hộ gia đình cá nhân tại xã (Chi tiết)

Xác nhận Cấp giấy phép xây dựng (Chi tiết)

Xác nhận để Cấp lại giấy CNQSD đất (Chi tiết)

Xác nhận đơn xin cấp đổi GCNQSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Chi tiết)

Xác nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với hộ gia đình và cá nhân) (Chi tiết)

Xác nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với tổ chức) (Chi tiết)

Xác nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất) (Chi tiết)

Xác nhận Đơn xin giao đất để làm nhà ở (Chi tiết)

Xác nhận Đơn xin giao đất nông nghiệp (Chi tiết)

Xác nhận Tờ tường trình (tăng, giảm diện tích đất so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) (Chi tiết)

Xác nhận việc Đăng ký biến động quyền sử dụng đất (Chi tiết)

Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (cấp GCN mới) (Chi tiết)

Cấp đổi GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trích lục) (Chi tiết)

Cấp đổi GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo kết quả chính quy). (Chi tiết)

Cấp đổi GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo kết quả chính quy), đồng thời đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Chi tiết)

VII. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng hợp tác (thành lập Tổ hợp tác) (Chi tiết)

Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác (Chi tiết)


VIII. NỘI VỤ

Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt điểm nhóm của các hệ phái Tin lành có tín đồ trong phạm vi phường, xã, thị trấn (Chi tiết)

Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (Chi tiết)

Thủ tục Giải quyết hình thức khen thưởng đột xuất (Chi tiết)

Thủ tục Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (Chi tiết)

Thủ tục Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu của người phụ trách tôn giáo cơ sở (Chi tiết)

Thủ tục Xác nhận Đơn xin xây dựng hoặc sửa chữa cơ sở thờ tự (Chi tiết)


IX. Y TẾ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguy cơ cao, không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh; các hộ gia đình, cá nhân sản xuất thực phẩm bao gói đơn giản, kinh doanh hàng tươi sống, không bao gói; các quán ăn, các quầy bán thực phẩm chế biến sẵn để ăn ngay trong ngày và các chợ, khu du lịch) (Chi tiết)

Xác nhận Đơn đề nghị cấp lại Thẻ bảo hiểm y tế (trường hợp rách, mất thẻ) (Chi tiết)

Xác nhận Đơn xin giám định khả năng lao động (đối với người mất sức lao động, giám định lại khả năng lao động) (Chi tiết)

Xác nhận Đơn xin thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (Chi tiết)


X. LAO ĐỘNG -TB&XH

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (Chi tiết)

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Chi tiết)

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở (Chi tiết)

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng (Chi tiết)

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (Chi tiết)

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (Chi tiết)

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi (Chi tiết)

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình (Chi tiết)

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng (Chi tiết)

Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” (Chi tiết)

Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” (Chi tiết)

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Chi tiết)

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết (Chi tiết)

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân (Chi tiết)

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ (Chi tiết)

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chi tiết)