LỊCH TIẾP CÔNG DÂN


    ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 2951/TB-UBND                             

Châu Thành A, ngày  31    tháng   12   năm 2019   

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban

nhân dân huyện năm 2020

 


Căn cứ Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhằm thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Quy chế của Ủy ban nhân dân huyện và Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của nhân dân góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nay, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

Mỗi tháng tiếp dân 02 ngày vào 15 và 30 của tháng, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.  Địa điểm tại Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện. Thời gian cụ thể được dự kiến như sau:

 

Tháng 01/2020   - Thứ tư                          ngày 15/01/2020

- Thứ năm                      ngày 30/01/2020

 

Tháng 02/2020   - Thứ sáu                        ngày 14/02/2020

                           - Thứ sáu                        ngày 28/02/2020

 

Tháng 3/2020     - Thứ sáu                        ngày 13/3/2020

- Thứ ba                         ngày 31/3/2020

 

Tháng 4/2020     - Thứ tư                          ngày 15/4/2020

                           - Thứ tư                          ngày 29/4/2020

 

Tháng 5/2020     - Thứ sáu                        ngày 15/5/2020

- Thứ sáu                        ngày 29/5/2020

 

Tháng 6/2020     - Thứ hai                        ngày 15/6/2020

- Thứ ba                         ngày 30/6/2020

Tháng 7/2020     - Thứ tư                          ngày 15/7/2020

- Thứ năm                      ngày 30/7/2020

 

Tháng 8/2020     - Thứ sáu                        ngày 14/8/2020

- Thứ hai                        ngày 31/8/2020

 

Tháng 9/2020     - Thứ ba                         ngày 15/9/2020

- Thứ tư                          ngày 30/9/2020

 

Tháng 10/2020   - Thứ năm                      ngày 15/10/2020

- Thứ sáu                        ngày 30/10/2020

 

Tháng 11/2020   - Thứ hai                        ngày 16/11/2020

- Thứ hai                        ngày 30/11/2020

 

Tháng 12/2020   - Thứ ba                         ngày 15/12/2020

- Thứ tư                          ngày 30/12/2020

 

2. Thành phần cùng tham dự

Thường trực HĐND huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, VKSND, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CSHCM huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện.

 

(Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn gửi Thông báo này đến Trưởng ấp các ấp để niêm yết tại Nhà Thông tin ấp).

 

Nay, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A thông báo đến các phòng, ban, ngành, Mặt trận, Đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cùng toàn thể Nhân dân huyện Châu Thành A được biết./.

 

Nơi nhận:                                                                      

- TT: Huyện ủy và HĐND huyện (để báo cáo);                                             

- Các phòng, ban, ngành, MT, Đoàn thể huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;                                                 

- Đài Truyền thanh huyện (để thông báo);

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TCD.

                                                                                         

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Sử